Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  18.04.2017р. зміна власників 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Подгорна Вiкторiя Вiталiївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

12.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

12.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№ 72 бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

14.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

18.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

10.04.2017

11.04.2017

Пайовий iнвестицiйний фонд «РIАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ IНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» Недиверсифiкованого виду закритого типу Приватного акцiонерного товариства Компанiя з управлiння активами «Академiя Iнвестментс»

32836032-232120

19

14.535714

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 11.04.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Пайового iнвестицiйного фонду «РIАЛ ЕСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ IНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» Недиверсифiкованого виду закритого типу Приватного акцiонерного товариства Компанiї з управлiння активами «Академiя Iнвестментс» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 32836032-232120) до змiн становив 19% голосуючих акцiй (1596000 шт.), 19% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ПIФ НВЗТ «РЕМI-ПРОСПЕКТ» ПрАТ КУА «Академiя Iнвестментс» становить 14,535714% голосуючих акцiй (1221000 шт.), 14,535714% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

2

10.04.2017

11.04.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Комунiкацiйний фондовий центр»

37006207

1.058690

19.630119

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 11.04.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Комунiкацiйний фондовий центр» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37006207) до змiн становив 1,058690% голосуючих акцiй (88930 шт.), 1,058690% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПАТ «КФЦ» складає 19,630119% голосуючих акцiй (1648930 шт.), 19,630119% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

3

10.04.2017

11.04.2017

Публiчне акцiонерне товариство «Конструкторське бюро «Транспортер»

33516488

0

19.083333

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 11.04.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) до змiн становив 0% голосуючих акцiй (0 шт.), 0% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ПАТ «КБ «Транспортер» становить 19,083333% голосуючих акцiй (1603000 шт.), 19,083333% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

4

10.04.2017

11.04.2017

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН»

34560779

39.824702

0.538988

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 11.04.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «БIТ ПРОДАКШН» (49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560779) до змiн становив 39,824702% голосуючих акцiй (3345275 шт.), 39,824702% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, розмiр частки ТОВ «БIТ ПРОДАКШН» складає 0,538988% голосуючих акцiй (45275 шт.), 0,538988% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

5

10.04.2017

11.04.2017

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дизайн Проект Консалт»

41036028

3.869047

11.904761

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 11.04.2017р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" було отримано перелiк акцiонерiв станом на 10.04.2017р. Згiдно з перелiком вiдбулись змiни розмiру пакетiв акцiй власникiв. Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Дизайн Проект Консалт» (49000, м. Днiпро, вул. Глинки, буд. 2, код за ЄДРПОУ 41036028) до змiн складав 3,869047% голосуючих акцiй (325000 шт.), 3,869047% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки ТОВ «Дизайн Проект Консалт» складає 11,904761% голосуючих акцiй (1000000 шт.), 11,904761% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства.
У полi «дата облiку» вказується дата, станом на яку складений перелiк акцiонерiв.

 

ProEmitent.INFO